Regulament alegeri

REGULAMENT PRIVIND
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE
A COMUNITĂŢII EVREILOR BUCUREŞTI
* 5 APRILIE 2009 *

Votul pentru alegerea organelor de conducere a Comunităţii Evreilor Bucureşti va putea fi exprimat în ziua de 5 aprilie 2009, între orele 8:00 şi 15:00, la Sinagoga Mare din Bucureşti (str. Adamache nr. 9).

INSTRUIREA COMISIEI DE DISTRIBUIRE A BULETINELOR DE VOT
ŞI A COMISIEI DE NUMĂRARE A VOTURILOR

Înaintea alegerilor se va face o instruire la care vor participa Preşedintele Comisiei de Organizare a Alegerilor, membrii Comisiei de Distribuire a Buletinelor de Vot , membrii Comisiei de Numărare a Voturilor şi observatorul FCER.

PRELUAREA BULETINELOR DE VOT
Preluarea de la reprezentantul RCR Print a Buletinelor de vot se va realiza în ziua votului, duminică, 05.04.2009, ora 7:00am.
Comisia de preluare a buletinelor de vot va fi alcătuită din:
 Dl. Ianfred Silberstein – Preşedinte al Comisiei de Organizare a Alegerilor CEB
 Dl. Albert Kupferberg – Secretar General FCER şi observator FCER pentru alegeri
 Dna. Anette Vainer – membră în Comisia de Organizare a Alegerilor

Preluarea se va realiza în prezenţa a cel puţin unui membru al Comisiei de Distribuire a Buletinelor de Vot. Candidaţii pot asista la operaţiunea de preluare, fără a se implica în vreun fel în aceasta.
Buletinele de vot sunt tipărite la tipografie, pe hârtie securizată, pentru a nu putea fi copiate la xerox.
Buletinele de vot sunt colate pe seturi, fiecare set conţinând:
 Buletin 1 – PREŞEDINTE, format A5 faţă-verso.
 Buletin 2 – VICEPREŞEDINTE, format A5 faţă-verso.
 Buletin 3 – SECRETAR şi COMISIA DE CENZORI, format A5 faţă-verso.
 Buletin 4 – MEMBRI ÎN COMITET, format A5, 4 pagini, adică A4 îndoit.
Sunt tipărite 1600 de seturi (a câte 4 buletine fiecare, câte unul din fiecare tip), ambalate în pachete de câte 100 de seturi.

COMISIA DE DISTRIBUIRE A BULETINELOR DE VOT

Comisia va fi alcătuită din cel puţin 18 persoane, dintre care 16 vor forma 8 subcomisii de câte 2 membri, prin tragere la sorţi în dimineaţa votului, iar 2 persoane vor supraveghea bunul mers al votului, înlocuind pe oricare din ceilalţi 16 în caz de necesitate. Membrii Comisiei nu sunt candidaţi la aceste alegeri.
Vor exista 4 urne cu cel puţin un perete transparent (pentru a putea fi verificate uşor). Pe fiecare urnă vor fi amplasate afişe cu tipul buletinului de vot care trebuie introdus în urna respectivă (de ex: 1 – PREŞEDINTE).
În dimineaţa votului, Comisia va verifica urnele şi vor fi sigilate, în prezenţa Preşedintelui Comisiei. După lipirea cu bandă adezivă a urnelor, se va aplica un sigiliu din bandă de hârtie, lipit cu un adeziv rezistent (tip Super Glue) şi se va aplica stampila de vot şi semnătura Preşedintelui Comisiei.
Urnele vor fi amplasate la loc vizibil şi uşor accesibil, pe direcţia dintre masa de distribuire a buletinelor şi cabinele de vot.
Se vor verifica de asemenea cabinele de vot, inclusiv prezenţa în acestea a tuşierelor.
Fiecare subcomisie (pereche) va prelua, sub semnătură, de la Preşedintele Comisiei, listele de alegători, corespunzătoare acelei subcomisii, pe litere, după cum urmează:

LITERA / LITERELE SUBCOMISIA
A, B 1
C, D 2
E, F, G 3
H, I, J, K 4
L, M 5
N, O, P, R 6
S, Ş 7
T, Ţ, U, V, W, X, Y, Z 8

Fiecare subcomisie va primi câte 2 pachete cu seturi de buletine de vot – total per subcomisie: 2 x 100 seturi = 200 seturi buletine de vot. În caz de necesitate, comisiile îşi pot transfera una alteia buletine de vot neutilizate, cu semnarea unui proces verbal de predare-primire.
La preluarea sarcinilor în dimineaţa votării, subcomisiile vor semna un proces verbal de predare-primire cu preşedintele Comisiei, proces verbal care va cuprinde:
(1) lista cu membrii cu drept de vot, corespunzătoare literelor alocate subcomisiei, menţionându-se numărul de pagini primite
(2) numărul de buletine de vot preluate
(3) numărul de ştampile de vot primite de către subcomisie – care va fi de 2 (două)
(4) Numele în clar şi semnăturile vor fi ale:
a. preşedintelui Comisiei de Organizare
b. celor 2 membri ai subcomisiei (indicându-se şi CNP-ul fiecăruia)

* Tuşiere vor fi instalate în fiecare cabină de vot. Două tuşiere vor fi de rezervă.

LISTELE CU MEMBRII CU DREPT DE VOT

În afara listelor distribuite pe litere conform procedurii menţionate anterior, vor exista la fiecare subcomisie liste suplimentare care vor putea fi completate la prezentarea membrilor votanţi care nu se regăsesc pe listele de vot. Condiţiile de înscriere pe listele suplimentare sunt aceea de a fi împlinit vârsta de 18 ani până în ziua de 05.04.2009 (inclusiv), precum şi una din următoarele condiţii suplimentare (independente una de cealaltă):
 soţul sau soţia se regăsesc pe lista membrilor cu drept de vot sau
 unul dintre părinţi sau unul dintre copii se regăsesc pe lista membrilor cu drept de vot sau
 persoana prezintă o chitanţă de încasare a cotizaţiilor CEB pe 2008, emisă cel târziu la 31.12.2008.
Eventualele liste suplimentare vor conţine neapărat numele şi prenumele, CNP ul, data naşterii, o rubrică de observaţii (în care se va completa una dintre situaţiile de mai sus) şi o rubrică pentru semnătură.
În cazul unor divergenţe, Preşedintele Comisiei de Organizare a Alegerilor (dl. Ianfred Silberstein) va lua decizia finală în legătură cu fiecare caz în parte.

MODALITATEA DE VOT

 Fiecare membru cu drept de vot (votant) se va prezenta la masa amenajată, conform distribuţiei pe litere.
 Fiecare votant va avea asupra sa un act de identitate valabil, cu fotografie şi CNP. Singurele acte acceptate sunt buletinul de identitate, cartea de identitate sau paşaportul românesc.
 În urma verificării pe listă, fiecare votant va semna şi va primi setul de buletine de vot şi stampila de votare. Actul de identitate se va reţine temporar, până la returnarea stampilei.
 Membrii Comisiei de Distribuire a Buletinelor de Vot vor verifica conţinutul şi integritatea fiecărui set înainte de a îl înmâna votanţilor.
 Votarea se va face numai în cabina de vot, individual şi nemijlocit (nu prin delegaţi), de către fiecare membru al comunităţii cu drept de vot.
 Persoanele nevăzătoare vor putea fi asistate la vot. În cazul în care nu au un însoţitor pe care şi l-au ales, unul din membrii Comisiei de Distribuire a Buletinelor de Vot îi poate asista, la cerere, în cabina de vot.
 Utilizarea telefoanelor mobile şi a altor dispozitive de comunicare în cabinele de vot este strict interzisă.
 În fiecare cabină de vot vor fi disponibile tuşiere.
 Votarea se va efectua prin punere de stampilă în căsuţa cu numele candidatului ales. Dacă pe un buletin de vot trebuie aleşi mai mulţi candidaţi, se vor pune mai multe stampile, fiecare în căsuţa corespunzătoare candidatului votat.
 Există 4 (patru) tipuri de buletine de vot:
 Buletin 1 – PREŞEDINTE – se va alege 1 candidat.
 Buletin 2 – VICEPREŞEDINTE – se va alege 1 candidat
 Buletin 3 – SECRETAR şi COMISIA DE CENZORI – se va alege 1 candidat pentru Secretar şi 2 candidaţi pentru Comisia de Cenzori
 Buletin 4 – MEMBRI ÎN COMITET – se vor alege 6 candidaţi

 Pe fiecare buletin de vot este indicat clar numărul de candidaţi care trebuie votaţi pe respectivul buletin.
 Un vot va fi considerat valabil dacă buletinul de vot are numărul corect de stampile decât cel necesare, plasate clar în interiorul căsuţelor cu numele candidaţilor.
 Buletinele de vot cu un număr mai mare de stampile, precum şi cele cu stampile plasate incorect (în afara căsuţelor sau parţial într-o căsuţă şi parţial în alta) vor fi considerate nule.
 Buletinele de vot pentru funcţiile de CENZOR sau MEMBRU ÎN COMITET, cu un număr mai mic de stampile decât cel necesar, vor fi considerate valabile.
 După exprimarea votului, buletinele de vot trebuie depuse în urnele special amenajate, separat pe fiecare tip de buletin.
 La returnarea stampilei, votanţii vor primi înapoi actele de identitate.

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

Urnele se închid la ora 15:00.
Înainte de această oră membrii subcomisiilor îşi vor exercita dreptul la vot.
Dacă la ora 15.00 mai există persoane prezente care doresc să îşi exercite dreptul de vot, programul se va prelungi până când aceste persoane vor vota. La ora 15:00, persoanele în această situaţie vor fi invitate să intre în Sinagogă, în partea opusă cabinelor de vot, oprindu-se accesul altor persoane în perimetrul de votare.
La închiderea definitivă a urnelor asistă ambele comisii, Comisia de Distribuire a Buletinelor de Vot şi Comisia de Numărare a Voturilor.
Preşedintele Comisiei va sigila (acoperi) fanta urnelor de vot şi va prelua stampilele de vot pe proces verbal.
Fiecare subcomisie din Comisia de Distribuire a Buletinelor de Vot va întocmi un proces verbal care va cuprinde:
 Numărul de alegători prezenţi la vot
 Numărul de buletine primite
 Numărul de buletine transferate de la altă subcomisie sau către altă subcomisie(dacă este cazul)
 Numărul de buletine de vot nefolosite
 Situaţii excepţionale – lista suplimentară (inclusiv motivul includerii)
 Incidente apărute la subcomisia respectivă pe durata exprimării votului (dacă este cazul)
 Ataşat, lista cu persoanele cu drept de vot pe care persoanele care şi-au exprimat dreptul de vot, au trecut CNP-UL şi s-au semnat

PREGĂTIREA PROCESULUI DE NUMĂRARE A VOTURILOR

Toate buletinele de vot neutilizate şi stampilele de vot se vor colecta într-un sac de plastic şi apoi într-o cutie, fiecare în parte sigilate. Acestă cutie va fi plasată într-un loc vizibil (pe amvonul Sinagogii, pe masa de oficiere din centrul amvonului). Nici o persoană nu va avea acces la cutia respectivă după plasarea acesteia pe masa de oficiere. Această operaţiune va fi efectuată înainte de desigilarea urnelor de vot.
Înainte de desigilarea urnelor
Se vor trage la sorţi subcomisiile de numărare a voturilor, după cum urmează:
 O subcomisie pentru numărarea buletinelor la funcţia de Preşedinte (buletin tip 1)
 O subcomisie pentru numărarea buletinelor la funcţia de Vicepreşedinte (buletin tip 2)
 O subcomisie pentru numărarea buletinelor la funcţiile de Secretar şi Cenzor (buletin tip 3)
 Cel puţin două subcomisii pentru numărarea buletinelor la funcţia de Membru în Comitet (buletin tip 4)

Desigilarea urnelor se va face în prezenţa tuturor subcomisiilor.

VALABILITATEA VOTURILOR

 Pe fiecare buletin de vot este indicat clar numărul de candidaţi care trebuie votaţi pe respectivul buletin.
 Un vot va fi considerat valabil dacă buletinul de vot are numărul corect de stampile necesare, plasate clar în interiorul căsuţelor cu numele candidaţilor.
 Buletinele de vot fără nici o stampilă, cu un număr mai mare de stampile, precum şi cele cu stampile plasate incorect (în afara căsuţelor sau parţial într-o căsuţă şi parţial în alta) se vor fi considerate nule. Pentru Buletin 3 – SECRETAR şi COMISIA DE CENZORI, valabilitatea va fi evaluată independent pentru fiecare din cele două funcţii.
 Buletinele de vot pentru funcţiile de CENZOR sau MEMBRU ÎN COMITET, cu un număr mai mic de stampile, vor fi considerate valabile.

PROCEDURA DE NUMĂRARE A VOTURILOR

Pentru voturile exprimate la funcţiile de Preşedinte (buletin tip 1) şi Vicepreşedinte, (buletin tip 2) numărarea se efectuează astfel:
 Unul dintre membrii subcomisiei va lua buletin cu buletin şi va citi numele candidatului votat
 Buletinele vor fi sortate după numele candidaţilor votaţi şi vor fi numărate pe fiecare candidat în parte.
 La încheierea numărătorii, se va face totalul voturilor obţinute de fiecare dintre candidaţi, apoi se va face o verificare suplimentară de către una din celelalte subcomisii. Dacă verificarea nu corespunde, se va repeta numărarea.
 După verificare, rezultatul obţinut va fi consemnat într-un proces verbal al subcomisiei.

Pentru numărarea voturilor exprimate la funcţia de Secretar şi Membru în Comisia de Cenzori (buletin tip 3) se vor utiliza Listele de Colectare a Voturilor, conform modelului anexat.
 Unul dintre membrii subcomisiei va lua buletin cu buletin şi va citi numele candidatului votat
 Al doilea membru va nota în Listele de Colectare a Voturilor în dreptul candidatului care a obţinut votul
 Buletinele vor fi sortate după numele candidaţilor votaţi la funcţia de Secretar, pentru a uşura verificarea.
 La încheierea numărătorii, se va face totalul voturilor obţinute de fiecare dintre candidaţi, apoi se va face o verificare suplimentară de către una din celelalte subcomisii. Dacă verificarea nu corespunde, se va repeta numărarea.
 După verificare, rezultatul obţinut va fi consemnat într-un proces verbal al subcomisiei.

Numărarea voturilor exprimate la funcţia de Membru în Comitet se va face cu cel putin două comisii.
Pentru numărarea voturilor exprimate la funcţia de Membru în Comitet, se vor utiliza Listele de Colectare a Voturilor, conform modelului anexat.
 Unul dintre membrii subcomisiei va lua buletin cu buletin şi va citi numele candidatului votat
 Al doilea membru va nota în Listele de Colectare a Voturilor în dreptul candidatului care a obţinut votul
 La încheierea numărătorii, se va face totalul voturilor obţinute de fiecare dintre candidaţi, apoi se va face o verificare suplimentară de către una din celelalte subcomisii. Dacă verificarea nu corespunde, se va repeta numărătoarea.
 După verificare, rezultatul obţinut va fi consemnat într-un proces verbal al subcomisiei.

După procesarea tuturor voturilor, se vor încheia procesele verbale ale subcomisiilor şi apoi rezultatele vor fi centralizate în Procesul Verbal cu Rezultatele Alegerilor Organelor de Conducere ale C.E.B. Se vor redacta 3 exemplare în original din acest proces verbal, unul rămânând la Preşedintele Comisiei, altul la observatorul F.C.E.R. şi un al treilea care va fi depus cu Dosarul Cu Documentele Alegerilor la noul Secretarul ales.
Buletinele de vot procesate vor fi îndosariate şi plasate într-o cutie care se va sigila. Aceasta se va desface, în cazul unor eventuale contestaţii ale rezultatelor, la deschidere participând în mod obligatoriu Preşedintele Comisiei, dl. Ianfred Silberstein şi observatorul F.C.E.R., dl. Secretar General Albert Kupferberg.
Rezultatele votării vor fi afişate la avizierele F.C.E.R. şi C.E.B., în cel mai scurt timp posibil. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate conform regulamentului şi se vor afişa rezultatele finale.

După încheierea alegerilor, Comisia întocmeşte Dosarul cu Documentele Alegerilor, şi îl depune,conform regulamentului, cu proces verbal, la noul Secretar ales. Dosarul va cuprinde:
 Lista membrilor comunităţii cu drept de vot pe care este marcată prezenţa
 Scrisoarea de convocare la alegeri a membrilor cu drept de vot (scrisoarea dl. preşedinte Osy Lazăr şi Buletinul Informativ nr. 1)
 Candidaturile depuse însoţite de CV-uri
 Programele candidaţilor (unde este cazul)
 Procesul verbal al Comisiei de Numărare a Voturilor
 Buletinele de Vot
 Procesele verbale ale subcomisiilor
 Alte documente eventual întocmite în timpul procesului de vot

O copie a acestui dosar, mai puţin buletinele de vot, va fi înaintată F.C.E.R. Termenul de validare al F.C.E.R. este de maxim 15 zile lucrătoare.
Eventualele contestaţii vor fi adresate Comitetului Director al F.C.E.R., în termen de maxim 5 zile de la data votării.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s