Pentru ce votam? – partea 2

Continua prezentarea organizarii FCER cu a doua parte a statutului.

CAPITOLUL IV
Organele de conducere ale Federatiei

Art. 19. – Organele de conducere ale Federatiei sunt:
a) Congresul;
b) Adunarea generala;
c) Consiliul de conducere;
d) Comitetul director;
e) presedintele;
f) vicepresedintele;
g) secretarul general.
Art. 20. –
(1) Organul suprem de conducere al Federatiei este Congresul.
(2) Congresul se intruneste o data la 4 ani, fiind convocat de Consiliul de conducere al Federatiei in functiune, care stabileste data si locul sau de desfasurare.
(3) In situatii deosebite, la cererea a cel putin o treime din numarul Comunitatilor componente ale Federatiei sau al membrilor Consiliului de conducere, Congresul se poate convoca in sesiune extraordinara.
(4) Congresul este constituit din delegati alesi prin vot secret la adunarile generale ale Comunitatilor, cu respectarea principiului reprezentarii proportionale, dar cel putin cate un reprezentant pentru fiecare Comunitate.
(5) Congresul este valabil constituit in prezenta majoritatii delegatilor alesi; in cazul in care nu se realizeaza cvorumul, Congresul se amana cu o zi, cand acesta se considera statutar constituit indiferent de numarul delegatilor prezenti.
(6) Hotararile Congresului sunt valabil adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.
Art. 21. – Atributiile Congresului sunt urmatoarele:
a) aprobarea Statutului Federatiei;
b) dezbaterea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de conducere in functiune, pe ultimii 4 ani;
c) descarcarea de sarcini a Consiliului de conducere caruia i-a expirat mandatul;
d) dezbaterea si aprobarea Strategiei generale a Federatiei pentru urmatoarea perioada de 4 ani;
e) alegerea, prin vot secret, a Consiliului de conducere al Federatiei, a presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului general si a Comisiei de cenzori, conform procedurii stabilite prin Regulamentul de organizare si desfasurare a Congresului.
Art. 22. –
(1) Adunarea generala asigura conducerea Federatiei intre doua Congrese.
(2) Adunarea generala este alcatuita din membrii Consiliului de conducere si din presedinti de Comunitati care nu fac parte din Consiliul de conducere. Conducatorul Cancelariei Rabinice este membru de drept al Adunarii generale. La Adunarea generala pot participa, cu statut de invitati, membrii afiliati, membrii de onoare ai Federatiei si specialisti din diverse domenii de activitate.
(3) Adunarea Generala, la propunerea Comitetului Director al Federatiei, adopta decizii privind participarea invitatilor la problemele inscrise pe agenda adunarii generale.
(4) Adunarea Generala a Federatiei se convoaca in sesiune ordinara o data pe an si in sesiuni extraordinare, atunci cand este nevoie (modificari la Statut, alegerea Sef Rabinului Cultului Mozaic, organizarea si reorganizarea unor Comunitati etc.).
(5) Adunarea generala este valabil constituita in prezenta majoritatii membrilor sai. In situatia in care nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea generala se va tine a doua zi si va fi considerata statutara cu numarul membrilor prezenti.
(6) Hotararile Adunarii generale sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art. 23. – Atributiile Adunarii generale sunt:
a) dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de conducere, pentru perioada dintre doua adunari generale;
b) dezbaterea si aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Federatiei si al Comunitatilor, inclusiv pe baza raportului Comisiei de cenzori;
c) dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Federatiei pentru anul urmator;
d) dezbaterea si aprobarea de programe si alte documente vizand probleme majore ale populatiei evreiesti din Romania;
e) alegerea Sef Rabinului Cultului Mozaic;
f) validarea unor hotarari de importanta majora adoptate de Consiliul de conducere intre doua adunari generale;
g) aprobarea constituirii de sarcini si privilegii asupra unor active din patrimoniul Federatiei;
h) dezbaterea si aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a Congresului;
i) aprobarea Regulamentului pentru desemnarea candidatului/candidatilor Federatiei pentru Camera Deputatilor si analiza indeplinirii prevederilor regulamentului;
j) aprobarea infiintarii sau dizolvarii de Comunitati.
Art. 24 – (1) Consiliul de conducere al Federatiei este ales de Congres pentru o perioada de 4 ani si este alcatuit din 31 de membri titulari si 5 membri supleanti. Membrii supleanti participa la sedinte, pot exprima opinii si au drept de vot consultativ. Sef Rabinul Cultului Mozaic din Romania este membru de drept al Consiliului de conducere, cu vot deliberativ.
(2) Din Consiliul de conducere fac parte cel putin 12 presedinti de Comunitati, din care unul supleant, 2 reprezentanti ai OTER (un membru titular si un membru supleant), presedintele, vicepresedintele si secretarul general.
(3) Alegerea Consiliului de conducere se desfasoara conform Regulamentului de organizare si desfasurare a Congresului, adoptat de Adunarea generala care preceda Congresul.
(4) Consiliul de conducere se intruneste trimestrial, convocarea fiind facuta de presedintele Federatiei sau, in absenta acestuia, de vicepresedintele sau de secretarul general.
(5) Consiliul de conducere este valabil constituit in prezenta majoritatii membrilor sai.
(6) In situatii deosebite, Consiliul de conducere se poate convoca in reuniune extraordinara, din initiativa presedintelui sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului de conducere.
(7) Presedintele Consiliului de conducere este presedintele Federatiei.
(8) Hotararile Consiliului de conducere sunt valabil adoptate cu majoritate de voturi. In caz de paritate, votul presedintelui este hotarator.
Art. 25. – Atributiile Consiliului de conducere sunt:
a) dezbaterea si aprobarea Raportului anual de activitate al Federatiei, pe care il supune aprobarii Adunarii generale a Federatiei;
b) analiza activitatii Comitetului director, a departamentelor si a unitatilor specializate ale Federatiei;
c) dezbaterea si aprobarea executiei bugetului Federatiei pe anul de exercitiu, pe care o supune spre validare Adunarii generale;
d) dezbaterea si aprobarea, sub forma de proiect, a bugetului anual de venituri si cheltuieli al Federatiei, pe care il supune aprobarii Adunarii generale a Federatiei;
e) dezbaterea si aprobarea regulamentelor si procedurilor care asigura buna organizare si functionare a Federatiei si a componentelor sale;
f) aprobarea structurii de organizare si functionare a Federatiei (organigrama), a politicii de salarizare a personalului (criteriile si grila de salarizare);
g) aprobarea participarii Federatiei ca membru in fundatii sau asociatii care prezinta interes pentru activitatea Federatiei si pentru valorificarea patrimoniului sau;
h) alegerea, o data la 4 ani, a 7 persoane din randul membrilor sai titulari (din care 2 presedinti de Comunitati), care, impreuna cu presedintele, vicepresedintele, secretarul general si coordonatorul OTER, formeaza Comitetul director al Federatiei;
i) alegerea candidatului/candidatilor pentru Camera Deputatilor; persoana aleasa ca deputat raspunde de activitatea sa in fata Consiliului de conducere;
j) analiza periodica a Programului de participari ale Federatiei (o data la 6 luni) la actiuni si activitati in strainatate;
k) dezbaterea si aprobarea proiectului programelor anuale de actiuni ale Federatiei, in conformitate cu hotararile Congresului, si analiza modului de realizare a masurilor propuse;
l) indeplinirea oricaror altor sarcini incredintate de Adunarea generala si de Congres.
Art. 26. – Din competenta Consiliului de conducere sunt excluse deciziile privind problemele religioase, care sunt solutionate de Cancelaria Rabinica, conform normelor religioase mozaice, halahice.
Art. 27. –
(1) Membrii Consiliului de conducere, presedintii Comunitatilor si conducatorii unitatilor specializate au acces la documente ale Federatiei si ale Comunitatilor, cu respectarea regulilor conducerii ierarhice.
(2) Accesul la documentele care privesc activitatea JOINT se poate obtine cu aprobarea reprezentantului acestuia in Romania.
Art. 28. – Membrii Consiliului de conducere pot primi, in raport cu resursele financiare ale Federatiei, indemnizatii de participare la reuniunile Consiliului de conducere.
Art. 29. –
(1) Comitetul director este organul operativ care rezolva problemele curente ale activitatii Federatiei.
(2) Presedintele Comitetului director este presedintele Federatiei.
(3) Comitetul director se intruneste de doua ori pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Federatiei sau la cererea unei treimi din numarul membrilor Comitetului director.
(4) La reuniunile Comitetului director pot fi invitati presedinti de Comunitati, directori de departamente, precum si specialisti din diferite domenii. Acestia au drept de vot consultativ.
(5) Organizarea si functionarea Comitetului director se realizeaza potrivit regulamentului adoptat de membrii sai, validat de Consiliul de conducere al Federatiei.
(6) In cazuri de urgenta, pentru adoptarea unor decizii ale Comitetului director, presedintele Federatiei poate cere un acord telefonic, prin fax sau e-mail membrilor Comitetului director.
(7) Comitetul director prezinta Consiliului de conducere al Federatiei informari privind activitatea desfasurata in perioada dintre doua reuniuni ale acestuia.
Art. 30. – Membrii Comitetului director pot primi, in raport cu resursele financiare ale Federatiei, indemnizatii de participare la reuniunile Comitetului director.
Art. 31. – Atributiile Comitetului director sunt:
a) urmarirea indeplinirii hotararilor Adunarii generale si ale Consiliului de conducere, a sarcinilor rezultate din programele de activitate ale Federatiei si stabilirea masurilor in vederea rezolvarii problemelor curente;
b) urmarirea realizarii prevederilor cuprinse in bugetul Federatiei;
c) stabilirea solutiilor pentru problemele pe care conducatorii unitatilor din organigrama Federatiei doresc sa le supuna analizei colective;
d) ajustarea programelor de activitate in functie de situatii neprevazute;
e) orice alte atributii stabilite prin hotarari ale Consiliului de conducere al Federatiei si ale Adunarii generale.
Art. 32. – Presedintele, vicepresedintele si secretarul general constituie conducerea executiva a Federatiei.
Art. 33. – Presedintele Federatiei indeplineste urmatoarele atributii:
a) conducerea lucrarilor adunarilor generale, Consiliului de conducere si Comitetului director;
b) conducerea activitatii curente a Federatiei pentru:
-reprezentarea si angajarea Federatiei in fata institutiilor statului si in raporturile cu persoane juridice si persoane fizice din tara si din strainatate, in sustinerea, apararea si promovarea intereselor populatiei evreiesti din Romania, pe plan national si international;
-incheierea, modificarea si desfacerea, in conditiile legii, a raporturilor de munca cu angajatii Federatiei;
-monitorizarea tuturor activitatilor Federatiei si ale unitatilor sale componente.
Art. 34. – Presedintele poate decide, cu contrasemnarea de catre vicepresedinte si/sau de catre secretarul general, in toate problemele pe care prezentul statut nu le atribuie in competenta exclusiva a Congresului, Adunarii generale, Consiliului de conducere sau Comitetului director. Presedintele poate delega, prin decizie, atributiile care ii revin vicepresedintelui, secretarului general sau altei persoane din structura de organizare si functionare a Federatiei.
Art. 35. –
(1) Presedintele Federatiei indeplineste atributiile sale prin adoptarea de decizii, pe care le supune periodic spre validare Comitetului director.
(2) De asemenea presedintele Federatiei emite decizii pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de Congresul Federatiei, de Adunarea generala, de Consiliul de conducere si de Comitetul director.
Art. 36. – Vicepresedintele este de drept loctiitorul presedintelui si, in situatii deosebite, de indisponibilitate a presedintelui, il inlocuieste pe acesta pana la noi alegeri, care se vor desfasura in termen de maximum 3 luni.
Art. 37. – Secretarul general asigura coordonarea activitatilor de secretariat si de monitorizare a activitatilor Federatiei, inclusiv in relatiile cu Comunitatile. Prin decizii ale presedintelui Federatiei, secretarul general poate primi responsabilitati si insarcinari speciale.
Art. 38 – (1) In structura de organizare si functionare a Federatiei (organigrama), aprobata ori de cate ori este necesar de catre Consiliul de conducere al Federatiei, sunt cuprinse:
a) departamente, sectoare si oficii;
b) unitati specializate, care se infiinteaza, se reorganizeaza sau se desfiinteaza prin hotarari ale Consiliului de conducere al Federatiei, aprobate de Adunarea generala a Federatiei, si care pot fi edituri, publicatii, centre de studii, camine pentru persoane varstnice, centre si cabinete medicale, centre comunitare, cluburi, centre de instruire si recreere, centre pentru formare si perfectionare profesionala, centre pentru ingrijirea sanatatii, sport si agrement, centre pentru administrarea patrimoniului Federatiei etc.;
c) comisii consultative pe domenii de interes, potrivit obiectivelor Federatiei;
d) OTER, structura pe baza de voluntariat.
(2) In organigrama sunt cuprinse si atributiile de coordonare ale membrilor conducerii executive.
Art. 39. – Unitatile specializate ale Federatiei nu au personalitate juridica si functioneaza in baza unor regulamente proprii de lucru, aprobate de Consiliul de conducere al Federatiei.
Art. 40. – Federatia poate initia, organiza si poate participa la organizarea si functionarea unor fundatii cu personalitate juridica, cu statut propriu.
Art. 41. –
(1) Activitatea de cult mozaic este organizata si coordonata de Cancelaria Rabinica, care asigura modalitati de indeplinire a nevoilor religioase ale credinciosilor, potrivit normelor legii mozaice, halaha, si traditiei mozaice.
(2) Cancelaria Rabinica are urmatoarele atributii:
a) rezolvarea problemelor cu caracter religios mozaic;
b) sprijinirea Comunitatilor in toate problemele de cult mozaic;
c) organizarea si coordonarea serviciilor religioase in Comunitatile din tara;
d) indrumarea privind activitatile in sinagogi, cimitire si bai rituale;
e) organizarea, coordonarea si supravegherea respectarii normelor alimentare iudaice (kasrut) in cadrul Federatiei, Comunitatilor si unitatilor subordonate acestora (restaurante rituale, camine pentru varstnici etc.);
f) organizarea si coordonarea la nivel national a programelor de educatie iudaica;
g) pregatirea personalului deservent de cult mozaic, a instructorilor de educatie iudaica, a supraveghetorilor pentru respectarea regulilor alimentatiei iudaice (masghiah) si a altor persoane implicate in activitatea religioasa, de cult si educationala a Federatiei si a Comunitatilor;
h) solutionarea litigiilor cu caracter religios din cadrul Comunitatilor;
i) in cazuri deosebite are dreptul sa solicite sprijinul unor autoritati religioase si rabinice proeminente din alte tari pentru rezolvarea unor probleme de cult cu caracter special.
(3) Cancelaria Rabinica are urmatoarea componenta:
a) Sef Rabinul Cultului Mozaic din Romania, conducatorul Cancelariei Rabinice;
b) prim-rabin;
c) rabini care isi desfasoara activitatea in cadrul Federatiei si al Comunitatilor;
d) alte persoane care indeplinesc diverse functii de cult mozaic precum cantori, deserventi de cult, hahami, supraveghetori ai kasrut-ului – masghiahi, instructori de educatie iudaica etc.
Art. 42. – In cimitirele evreiesti din Romania nu pot fi inhumate decat persoane de religie mozaica. In cimitirele in care s-au creat zone speciale pentru partenerii din familiile mixte ale evreilor se pot face inhumari ale partenerilor neevrei cu respectarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor evreiesti din Romania, adoptat de Adunarea generala a Federatiei.

CAPITOLUL V
Patrimoniu, sistem bugetar, control financiar

Art. 43. –
(1) Federatia si Comunitatile pot avea si pot dobandi, in proprietate sau in administrare, bunuri mobile, imobile si valori mobiliare asupra carora pot dispune in conformitate cu prezentul statut.
(2) Bunurile sacre, afectate direct cultului mozaic, lacasuri de cult, cimitire confesionale, bai rituale, abatoare rituale, obiecte de cult, in conformitate cu traditia si practicile acestui cult, dobandite cu titlu, sunt insesizabile si imprescriptibile, fiind posibila instrainarea lor doar in conditiile prevazute in prezentul statut.
(3) Instrainarea, inchirierea sau schimbarea destinatiei unor asezaminte de cult mozaic (temple, sinagogi, case de rugaciuni, bai rituale, abatoare rituale), precum si inchirierea, instrainarea, ridicarea unor constructii pe terenurile libere de morminte din incinta cimitirelor evreiesti se efectueaza numai cu aprobarea scrisa expresa a Cancelariei Rabinice, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(4) Bunurile comunitar-religioase iudaice situate pe teritoriul Romaniei, care au o valoare semnificativa pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala, fac parte din patrimoniul cultural national, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, dupa caz, de bunuri apartinand patrimoniului cultural national mobil, in conditiile legii.
(5) Ridicarea, restaurarea si repararea lacasurilor de cult, a bailor rituale si abatoarelor rituale, precum si a altor imobile destinate activitatii cultului mozaic se realizeaza numai cu avizul Cancelariei Rabinice, cu respectarea traditiilor si regulilor proprii si a dispozitiilor legale.
(6) Bunurile imobile ramase de pe urma evreilor victime ale unor masuri de persecutie rasiala, religioasa in perioada 1940-1944, decedati, fara mostenitori, sunt proprietate ale Federatiei, prin exercitarea procedurii speciale instituite de Decretul nr. 113/1948.
(7) Potrivit legislatiei in vigoare de restituire a proprietatilor preluate abuziv de statul roman in perioada 1945-1989, bunuri comunitare evreiesti au fost si sunt redobandite de Fundatia “Caritatea”, constituita de Federatie si Organizatia Mondiala Evreiasca pentru Restituirea Bunurilor. Acestea, inclusiv despagubirile primite, nu fac parte din patrimoniul Federatiei si al Comunitatilor. Administrarea si valorificarea acestora se realizeaza conform statutului Fundatiei “Caritatea”.
(8) Administrarea si instrainarea bunurilor imobile ale Federatiei si ale Comunitatilor se realizeaza potrivit procedurii aprobate de Consiliul de conducere al Federatiei.
(9) Pentru valorificarea eficienta a patrimoniului sau, cu aprobarea Comitetului director, Federatia poate intra in relatii de parteneriat, cu respectarea normelor legale in vigoare.
Art. 44. – Cheltuielile pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult mozaic, precum si pentru reparatii si constructii noi vor fi acoperite din contributiile benevole ale membrilor Comunitatilor, din veniturile Federatiei si ale Comunitatilor obtinute din activitati poprii, din donatii, din alocari de la Fundatia “Caritatea” si din contributii de la bugetul de stat, de la bugetul autoritatilor publice locale si al altor institutii, in conditiile legii.
Art. 45. – Salarizarea personalului de conducere a cultului mozaic, precum si a personalului clerical si neclerical se face conform normelor generale in vigoare in Federatie, prin contributii de la bugetul propriu al Federatiei si al Comunitatilor, prin donatii, prin contributii de la bugetul de stat, de la bugetul administratiilor publice locale si al altor institutii, in conditiile legii.
Art. 46. – Sistemul bugetar al Federatiei cuprinde:
a) bugetul propriu;
b) bugetele Comunitatilor;
c) bugetul de asistenta sociala si medicala.
Art. 47. – Sistemul bugetar al Federatiei se bazeaza pe venituri provenite din:
a) cotizatii si contributii din partea membrilor;
b) contributii primite de la membrii Comunitatilor din distribuirea alimentelor si a bauturilor rituale si a obiectelor de cult mozaic;
c) contributii diverse ale rezidentilor din caminele pentru persoanele varstnice si alte contributii primite pentru asistenta sociala si medicala;
d) venituri din activitatea de administrare a bunurilor imobile si mobile, a valorilor mobiliare, a depozitelor bancare;
e) subventii de la bugetul de stat, de la bugetele locale etc.;
f) alocari de la Fundatia “Caritatea”;
g) contributii din difuzarea de carti, calendare, reviste editate de unitati specializate ale Federatiei;
h) contributii din functionarea muzeelor, a centrelor de instruire si recreere, a centrelor comunitare evreiesti, a restaurantelor rituale, a centrului de ajutor medical;
i) donatii si ajutoare umanitare acordate de institutii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, venituri din mosteniri;
j) alte resurse (fonduri structurale, granturi, imprumuturi, credite bancare etc.).
Art. 48. – Bugetul Federatiei stabileste anual utilizarea resurselor financiare pentru:
a) acoperirea nevoilor proprii;
b) subventii de echilibrare a bugetelor Comunitatilor;
c) sustinerea bugetului de asistenta sociala si medicala;
d) cotizatii la organizatii interne si internationale la care Federatia are calitatea de membru;
e) alte destinatii, potrivit aprobarii organelor de conducere ale Federatiei.
Art. 49. –
(1) Federatia este sprijinita, la cerere, de catre statul roman prin: deduceri din impozitul pe venit si facilitati fiscale in conditiile legii, incurajarea sponsorizarilor, contributii la salarizarea personalului clerical si neclerical pentru functionarea activitatilor de cult mozaic, pentru intretinere, reparatii si constructii noi.
(2) Utilizarea fondurilor banesti primite de Federatie si de Comunitati de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum si respectarea destinatiei bunurilor primite in proprietate sau in folosinta de la autoritatile publice locale ori centrale se supun controlului statului.
Art. 50. – Organul de control financiar al Federatiei este Comisia de cenzori, formata din 3 membri titulari (un presedinte si 2 membri) si doi membri supleanti. Membrii Comisiei de cenzori sunt alesi de Congresul Federatiei, odata la 4 ani, cu respectarea prevederilor legii. Cel putin 2 dintre membrii (un titular si un supleant) trebuie sa fie contabili autorizati sau experti contabili. Presedintele Comisiei de cenzori este ales de membrii acesteia.
Art. 51. –
(1) Atributiile Comisiei de cenzori sunt:
a) verificarea activitatii economico-finaciare anual, ori de cate ori este solicitata sau din initiativa proprie;
b) intocmirea si prezentarea raportului de activitate pentru perioada dintre doua adunari generale;
c) verificarea executiei bugetare si a bilantului Federatiei;
d) urmarirea modului in care sunt utilizate fondurile banesti si materiale ale Federatiei;
e) sesizarea Comitetului director asupra unor aspecte deosebite constatate cu prilejul controalelor;
f) indeplinirea unor misiuni speciale privind activitatea financiar-contabila, incredintate de organele de conducere ale Federatiei.
(2) In cazul in care Comisia de cenzori nu isi poate indeplini atributiile ce ii revin, se poate apela la un audit extern.

CAPITOLUL VI
Comunitatile

Art. 52. –
(1) Comunitatile sunt constituite si functioneaza in conformitate cu prevederile art. 1 si 7.
(2) Comunitatile existente in prezent sunt urmatoarele: Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Barlad, Bistrita, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Dej, Deva, Dorohoi, Falticeni, Focsani, Galati, Husi, Iasi, Lugoj, Oradea, Piatra-Neamt, Pitesti, Ploiesti, Radauti, Resita, Roman, Satu Mare, Sibiu, Sighetu Marmatiei, Suceava, Tecuci, Timisoara, Targu Mures, Tulcea, Vatra Dornei.
Art. 53. – Fiecare Comunitate se va defini dupa cum urmeaza:
“Comunitatea Evreilor …………, cu sediul in …………., (localitatea) str. …………………….. nr. ….., judetul …………..; are competenta teritoriala in judetul/judetele …………………………….. . La aceasta comunitate a evreilor sunt arondate obstile din urmatoarele localitati: …………………………………………. .” (dupa caz)
Art. 54. – Scopul Comunitatii este sprijinirea, reprezentarea, apararea si promovarea intereselor populatiei evreiesti din aria teritoriala de activitate a Comunitatii, urmarindu-se indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea activitatii de cult mozaic, conform prescriptiilor religioase, si apararea libertatii religioase a membrilor Comunitatii;
b) organizarea si desfasurarea sistemului de asistenta sociala si medicala pe plan local;
c) cultivarea bunelor relatii cu autoritatile locale, cu populatia majoritara, cu minoritatile nationale si cu celelalte culte religioase, in spiritul respectului reciproc;
d) educarea membrilor Comunitatii in spiritul fidelitatii fata de Romania si al atasamentului fata de Statul Israel; promovarea intereselor si a imaginii Romaniei si a Statului Israel in tara si in lume;
e) combaterea antisemitismului si a negationismului privind Holocaustul evreilor;
f) cinstirea memoriei ostasilor evrei cazuti la datorie pentru Romania, precum si a victimelor Holocaustului;
g) organizarea si indrumarea manifestarilor culturale, stiintifice, sportive etc. ale Comunitatii;
h) administrarea eficienta a bunurilor mobile si a valorilor mobiliare proprii (actiuni, obligatiuni, conturi si depozite bancare, participari la fonduri financiare etc.);
i) administrarea eficienta a bunurilor imobile ale Comunitatii si ale Federatiei aflate pe aria teritoriala a activitatii sale, potrivit procedurilor si regulamentelor federatiei;
j) colectarea si atragerea de contributii si donatii, formularea de proiecte eligibile pentru finantarea unor actiuni de catre diferite organisme din tara si din strainatate, desfasurarea de activitati aducatoare de venituri;
k) alte obiective decurgand din hotararile Adunarii generale proprii si/sau ale Federatiei.
Art. 55. –
(1) Membrii Comunitatii pot fi evrei cetateni romani, inclusiv cu ascendenta evreiasca, pana la a treia generatie, sotii si copii acestora, precum si persoanele care au trecut oficial la iudaism, cu domiciliul in aria de competenta teritoriala a Comunitatii.
(2) Calitatea de membru se dobandeste in baza unei cereri scrise, aprobata de Comitetul de conducere al Comunitatii.
Art. 56. – Membrii Comunitatii au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la activitatile Comunitatii;
b) sa aiba acces la asezamintele de cult si laice ale Comunitatii si sa beneficieze de serviciile acestora, potrivit normelor stabilite;
c) sa aleaga si sa fie alesi in conducerea Comunitatii, in conformitate cu regulamentul de alegeri;
d) sa exprime liber opiniile sale fata de membrii Comunitatii, de conducerea acesteia sau/si fata de persoane din conducerea Federatiei;
e) sa le fie aparate interesele legitime, in limita competentelor Comunitatii;
f) sa indeplineasca, pe baza de voluntariat, activitati in cadrul Comunitatii, acceptate de conducerea acesteia.
Art. 57. – Membrii Comunitatii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut si ale regulamentelor Comunitatii;
b) sa participe la cat mai multe activitati ale Comunitatii;
c) sa achite contributia anuala;
d) sa ia atitudine impotriva antisemitismului si negationismului fata de Holocaustul evreilor;
e) sa respecte traditia si etica iudaica.
Art. 58. –
(1) Din Comunitati pot face parte si membri de onoare, precum si membri afiliati ai Comunitatii.
(2) Calitatea de membru de onoare se confera prin hotarare a Comitetului de conducere al Comunitatii sau a Comitetului director al Federatiei.
(3) Calitatea de membru afiliat se dobandeste prin cerere scrisa, adresata conducerii Comunitatii, aprobata de Comitetul de conducere.
(4) Calitatea de membru afiliat sau/si de onoare poate fi obtinuta de catre:
a) persoane fizice de origine evreiasca, din tara si din strainatate, cu sau fara rezidenta permanenta in Romania, indiferent de cetatenie;
b) persoane fizice de origine neevreiasca cu atitudini, opinii si comportament favorabile fata de evrei si/sau fata de cultul mozaic;
c) persoane juridice din Romania sau din alte tari, care manifesta comportamente si atitudini favorabile evreilor, precum si opinii in interesul acestora.
(5) Drepturile membrilor de onoare si ale membrilor afiliati sunt:
a) sa participe la activitatile Comunitatii;
b) sa aiba acces la asezamintele de cult si laice ale Comunitatii;
c) sa isi exprime liber opiniile fata de activitatea Comunitatii si a Federatiei;
d) sa indeplineasca, pe baza de voluntariat, activitati in cadrul Comunitatii, acceptate de conducerea acesteia.
(6) Obligatiile membrilor de onoare si ale membrilor afiliati sunt:
a) sa exprime opinii, sa manifeste atitudine si sa aiba comportamente favorabile fata de poporul evreu;
b) sa sesizeze conducerea Comunitatii si sa ia atitudine publica atunci cand observa manifestari ostile fata de evrei;
c) sa ia atitudine impotriva antisemitismului si a negationismului fata de Holocaustul evreilor.
Art. 59. – Calitatea de membru al Comunitatii inceteaza in urmatoarele conditii:
a) cerere formulata in scris;
b) deces;
c) retragerea calitatii de membru de catre Adunarea generala a Comunitatii, la constatarea unor abateri grave, hotarare care poate fi contestata la Consiliul de conducere al Federatiei, care va analiza si va decide.
Art. 60. – Organele de conducere ale Comunitatii sunt:
a) Adunarea generala;
b) Comitetul de conducere;
c) conducerea executiva, formata din: presedinte, vicepresedinte (dupa caz), secretar;
d) presedinte de onoare, dupa caz.
Art. 61. –
(1) Adunarea generala este alcatuita din totalitatea membrilor Comunitatii.
(2) In cazul Comunitatilor cu un numar mai mare de 700 de membri, Adunarea generala se constituie potrivit Regulamentului de alegeri, aprobat de Consiliul de conducere al Federatiei.
(3) Adunarea generala poate fi ordinara sau extraordinara.
(4) Adunarea generala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor Comunitatilor.
(5) In lipsa cvorumului, Adunarea generala se amana cu doua ore, iar hotararile sunt valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti, indiferent de numarul lor.
(6) Hotararile adoptate sunt opozabile si membrilor Comunitatii care nu au participat la lucrari.
(7) Adunarea generala ordinara se desfasoara o data pe an.
(8) Adunarile generale extraordinare se desfasoara in situatii deosebite, din initiativa Comitetului de conducere sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor Comunitatii.
Art. 62. – Atributiile Adunarii generale:
a) adoptarea statutului Comunitatii, precum si a unor modificari la statut;
b) alegerea, prin vot secret, o data la 4 ani, a Comitetului de conducere, a presedintelui, a vicepresedintelui (dupa caz), a secretarului si a cenzorului sau a comisiei de cenzori (dupa caz);
c) desemnarea presedintelui de onoare (dupa caz);
d) alegerea delegatilor la Congresul Federatiei in cadrul unei adunari generale extraordinare, organizata cu 60 de zile inainte de Congresul Federatiei;
e) alegerea rabinului Comunitatii, cu avizul Sef Rabinului Cultului Mozaic din Romania;
f) dezbaterea si aprobarea regulamentelor de organizare si functionare (ROF) si a regulamentului de ordine interioara (ROI) ale Comunitatii;
g) dezbaterea si aprobarea raportului de activitate a Comitetului de conducere si a raportului cenzorului sau comisiei de cenzori (dupa caz);
h) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) care se va integra in bugetul de venituri si cheltuieli general al Federatiei.
Art. 63. –
(1) Intre doua adunari generale activitatea Comunitatii este coordonata de un comitet de conducere, alcatuit din 3-9 membri, in functie de numarul de membri ai Comunitatii.
(2) In Comitetul de conducere al Comunitatii se coopteaza responsabilii obstilor afiliate la Comunitate, precum si, dupa caz, coordonatorul local al OTER.
(3) Reuniunile Comitetului de conducere se desfasoara o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor. Hotararile Comitetului de conducere sunt valabile cu votul majoritatii membrilor sai prezenti. In situatia egalitatii de voturi, votul presedintelui este decisiv.
(4) Membrii Comitetului de conducere pot primi, in raport cu resursele financiare ale Comunitatii, indemnizatii de participare la reuniunile Comitetului de conducere.
Art. 64. – Atributiile Comitetului de conducere al Comunitatii sunt urmatoarele:
a) asigura conducerea Comunitatii intre doua adunari generale;
b) duce la indeplinire hotararile Adunarii generale;
c) decide modul de administrare a bunurilor imobile din aria teritoriala a activitatii, in concordanta cu Regulamentul pentru administrarea proprietatilor Federatiei si ale Comunitatii;
d) asigura intocmirea bugetului anual al Comunitatii.
Art. 65. – Atributiile presedintelui Comunitatii sunt urmatoarele:
a) pregateste si conduce reuniunile Comitetului de conducere;
b) duce la indeplinire hotararile Comitetului de conducere;
c) convoaca adunarile generale ordinare sau extraordinare ale Comunitatii;
d) reprezinta Comunitatea in fata autoritatilor publice locale si a altor organizatii din tara si din strainatate;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama Comunitatii, in limita imputernicirilor acordate de Comitetul de conducere;
f) aproba, in limita organigramei, angajarea personalului administrativ necesar desfasurarii activitatii Comunitatii;
g) decide si rezolva orice alte probleme date in competenta sa de Comitetul de conducere.
Art. 66. – Vicepresedintele (dupa caz) indeplineste atributiile delegate de catre presedinte, iar in absenta acestuia, preia in totalitate atributiile presedintelui.
Art. 67. – Secretarul coordoneaza activitatea administrativa a Comunitatii conform ROF, iar in comunitatile in care nu exista vicepresedinte, preia atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
Art. 68. – Obstile sunt conduse de un responsabil de obste, acceptat de membrii obstii respective, numit de conducerea Comunitatii la care aceasta este arondata.
Art. 69. – Organul de control financiar al Comunitatii este cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, formata din 3 membri. Calitatea de cenzor va fi indeplinita de persoane care corespund cerintelor legislatiei in vigoare. Organul de control financiar are urmatoarele atributii:
a) verifica semestrial sau ori de cate ori este solicitat activitatea economico-financiara a Comunitatii;
b) prezinta raport de activitate pentru perioada dintre doua adunari generale;
c) verifica executia bugetara si bilantul contabil al Comunitatii;
d) urmareste modul in care sunt utilizate mijloacele materiale si financiare ale Comunitatii;
e) inspecteaza, inopinat, casieria si constata existenta valorilor;
f) sesizeaza Comitetul de conducere asupra unor aspecte rezultate la controalele efectuate.
Art. 70. – Veniturile Comunitatii sunt formate din:
a) contributiile membrilor;
b) cote-parti din veniturile rezultate din administrarea bunurilor imobile proprii si ale Federatiei aflate in raza sa teritoriala de activitate;
c) activitati specifice (organizare de sarbatori, ceremonii religioase, manifestari artistice, publicatii etc.);
d) donatii;
e) valorificarea bunurilor mobile provenite din mosteniri, potrivit procedurii aprobate de Consiliul de conducere al Federatiei;
f) subventii de la bugetul local;
g) subventii de la bugetul Federatiei pentru echilibrarea bugetului comunitar;
h) cote-parti din contributiile incasate pentru distribuirea de carti si publicatii, de alimente si bauturi rituale;
i) alte surse (de exemplu, dobanzi bancare, actiuni, fonduri structurale, granturi, imprumuturi etc.);
j) contributii incasate din activitatea centrelor comunitare, cluburilor, muzeelor, restaurantelor rituale, cabinetelor medicale, caminelor pentru persoane varstnice.
Art. 71. – Patrimoniul Comunitatii se compune din bunuri imobile, bunuri mobile, valori mobiliare.
Art. 72. – Comunitatea poate solicita Federatiei fonduri suplimentare fata de bugetul pentru fiecare Comunitate stabilit de adunarea generala a Federatiei, in situatia in care, din motive justificate, cheltuielile depasesc veniturile prevazute. Solicitarile de fonduri se pot referi la:
a) functionarea restaurantelor rituale, a caminelor de varstnici, a cluburilor comunitare;
b) asistenta sociala si medicala;
c) intretinerea lacasurilor de cult, a cimitirelor, a sediilor Comunitatilor;
d) alte cheltuieli a caror necesitate se justifica legal.
Art. 73. – Obstile nu au venituri si buget proprii, resursele financiare necesare asigurandu-se prin intermediul Comunitatii la care sunt arondate.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art. 74. – Sigiliile si stampilele folosite de Federatie si de catre Comunitati trebuie sa contina denumirea oficiala si sigla sub care cultul mozaic a fost recunoscut ori initialele acesteia (FCER).
Art. 75. – Modificarea si completarea Statutului Federatiei se comunica, ori de cate ori este cazul, spre recunoastere, Ministerului Culturii si Cultelor.
Art. 76. – Reprezentantii Federatiei au dreptul de a participa ca invitati in Parlament si in comisiile acestuia, de a prezenta proiectele de acte normative referitoare la viata religioasa, la activitatea cultelor, educatie si invatamant confesional, asistenta sociala si patrimoniu national privind cultele.
Art. 77. –
(1) La nivelul Federatiei si la nivelul Comunitatilor calitatea de membru al unui organ de conducere inceteaza:
a) prin demisie;
b) la expirarea perioadei pentru care a fost ales;
c) prin revocare de catre organul care l-a ales;
d) prin savarsirea unei infractiuni care il face nedemn de a avea aceasta calitate, la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de condamnare;
e) din motive de sanatate, aflandu-se in imposibilitatea exercitarii functiei pe o durata mai mare de 6 luni;
f) din cauza desfiintarii organului de conducere in care a fost ales;
g) prin deces.
(2) Daca locul a devenit vacant in Consiliul de conducere al Federatiei, Adunarea generala va coopta un nou membru titular din randul membrilor supleanti.
Art. 78. – Pentru solutionarea pe cale amiabila a diferendelor din cadrul Federatiei, precum si a abaterilor de la etica a membrilor Comunitatilor din Romania se organizeaza Comisia de etica si mediere a Federatiei, care functioneaza pe baza de regulament propriu aprobat de Consiliul de conducere al Federatiei. Comisia, in baza analizelor efectuate, prezinta propuneri in spetele analizate, dupa caz, Comitetului director sau Consiliului de conducere al Federatiei.
Art. 79. – Calitatea de cult a Federatiei inceteaza ca efect al legii.
Art. 80. –
(1) Federatia se dizolva:
a) ca urmare a neindeplinirii scopurilor pentru care a fost constituita, pe o perioada mai mare de un an, fara ca scopurile sa fie modificate;
b) prin reducerea numarului Comunitatilor ce o alcatuiesc la mai putin de doua;
c) prin hotarare a Adunarii generale extraordinare a Federatiei.
(2) Adunarea generala extraordinara de dizolvare se convoaca la cererea majoritatii numarului de Comunitati, iar hotararea de dizolvare este valabila cu votul a doua treimi din numarul Comunitatilor.
Art. 81. –
(1) Comunitatea se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarare a Adunarii generale extraordinare a Comunitatii.
(2) Dizolvarea de drept are loc:
a) cand numarul membrilor Comunitatii se reduce, nepermitand desfasurarea vietii religioase si comunitare (mai putin de 10 membri de sex masculin);
b) cand scopurile comunitare nu mai pot fi realizate pe o perioada mai mare de 6 luni.
(3) Adunarea generala extraordinara de dizolvare a Comunitatii este valabil convocata la cererea majoritatii membrilor Comunitatii, iar hotararea de dizolvare este valabila cu votul a doua treimi din numarul membrilor Comunitatii.
Art. 82. –
(1) Patrimoniul Comunitatii dizolvate revine de drept Federatiei.
(2) Patrimoniul Federatiei care isi inceteaza activitatea va fi preluat de o fundatie anume constituita in acest scop.
Art. 83. – Prezentul statut se completeaza, de drept, cu prevederile legislative in materie ce intervin in perioada valabilitatii sale.
Art. 84. – Prevederile prezentului statut se cuprind, se dezvolta si se particularizeaza in ROF si in alte regulamente specifice ale Federatiei si ale Comunitatilor.
Art. 85. – Prezentul statut s-a adoptat la Adunarea generala a Federatiei din 16-17 decembrie 2007 si intra in vigoare in conditiile stabilite de Legea nr. 489/2006.
Art. 86. – Dupa recunoasterea prezentului statut, conform legii, presedintele Federatiei va emite decizia pentru punerea in aplicare. Decizia va fi publicata in revista “Realitatea Evreiasca”, in termen de 20 de zile.
Art. 87. – Fiecare Comunitate elaboreaza si adopta statutul propriu, cu dezvoltarea prevederilor din prezentul statut referitoare la Comunitati.

Advertisements

2 thoughts on “Pentru ce votam? – partea 2

  1. David,
    daca tu crezi (sincer, in forul tau interior) ca are cineva rabdarea (de altfel necesara) sa citeasca polologhia de mai sus esti demn de toata lauda!

  2. Aurel, eu sunt convins ca orice candidat trebuie sa lectureze statutul si ca nimanui preocupat nu ii va strica sa se poata informa.
    Eu inca nu am reusit sa il lecturez tot (lectura la modul serios).
    Oricum dat fiind faptul ca la congres se vca discuta si despre statut e de la sine inteles ca acesta trebuie mediatizat si eventualele sugestii de modificare luate in evidenta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s